Polityka Prywatności

1. Ogólne uwagi i obowiązkowe informacje

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę danych osobowych użytkowników. Dane osobowe użytkowników traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszą polityką prywatności. Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które można wykorzystać do osobistej identyfikacji użytkownika. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu jest to robione.

Do zarządzania plikami cookie i podobnymi wykorzystywanymi technologiami (piksele śledzące, web beacons itp.) oraz powiązanymi zgodami używamy narzędzia do wyrażania zgody „Real Cookie Banner”. Szczegóły na temat tego, jak działa „Real Cookie Banner” można znaleźć na https://devowl.io/rcb/data-processing/.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym kontekście jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest zarządzanie plikami cookie i podobnymi wykorzystywanymi technologiami oraz związanymi z nimi zgodami.

Podanie danych osobowych nie jest wymagane umownie ani konieczne do zawarcia umowy. Nie są Państwo zobowiązani do podania danych osobowych. Jeśli nie podadzą Państwo danych osobowych, nie będziemy mogli zarządzać Państwa zgodami.

Uwaga dotycząca podmiotu odpowiedzialnego

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie jest: Administrator: ROAN AGENCJA INTERAKTYWNA Maria Łukin w spadku, Czereśniowa 6, 66-400 Gorzów Wlkp., Woj. Lubuskie, Polska, e-mail: biuro@roan24.pl, numer telefonu: +48 695 742 350 Adres do korespondencji: ROAN AGENCJA INTERAKTYWNA Maria Łukin w spadku, Czereśniowa 6, 66-400 Gorzów Wlkp., Woj. Lubuskie, Polska.

Czas przechowywania

O ile w niniejszej polityce prywatności nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, dane osobowe użytkownika pozostaną u nas do momentu ustania celu przetwarzania danych. Jeśli użytkownik złoży uzasadniony wniosek o usunięcie danych lub cofnie zgodę na ich przetwarzanie, jego dane zostaną usunięte, chyba że będziemy mieć inne prawnie dopuszczalne powody przechowywania jego danych osobowych (np. okresy przechowywania zgodnie z prawem podatkowym lub handlowym); w tym ostatnim przypadku usunięcie nastąpi po ustaniu tych powodów.

Ogólne informacje na temat podstawy prawnej przetwarzania danych na tej stronie internetowej

Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych, przetwarzamy jego dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, o ile szczególne kategorie danych są przetwarzane zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO. W przypadku wyraźnej zgody na przekazywanie danych osobowych do państw trzecich przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji na swoim urządzeniu końcowym (np. za pośrednictwem odcisków palców urządzenia), przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie art. 25 ust. 1 RODO. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Jeśli dane użytkownika są wymagane do realizacji umowy lub wdrożenia środków przed umownych, przetwarzamy je na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Ponadto przetwarzamy dane użytkownika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, jeśli jest to konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego. Przetwarzanie danych może również odbywać się na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Informacje na temat odpowiednich podstaw prawnych w każdym indywidualnym przypadku znajdują się w kolejnych punktach niniejszej polityki prywatności.

Uwaga dotycząca przekazywania danych do USA i innych krajów trzecich

Korzystamy między innymi z narzędzi firm z siedzibą w USA lub innych krajach trzecich, które nie są bezpieczne w świetle przepisów o ochronie danych. Jeśli te narzędzia są aktywne, dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do tych krajów trzecich i tam przetwarzane. Zwracamy uwagę, że w tych krajach nie można zagwarantować poziomu ochrony danych porównywalnego z poziomem w UE. Na przykład firmy amerykańskie są zobowiązane do przekazywania danych osobowych organom bezpieczeństwa bez możliwości podjęcia kroków prawnych przez użytkownika jako osobę, której dane dotyczą. Nie można zatem wykluczyć, że władze USA (np. służby specjalne) mogą przetwarzać, analizować i trwale przechowywać dane użytkownika na serwerach w USA w celach inwigilacyjnych. Nie mamy wpływu na te działania związane z przetwarzaniem danych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych wyłącznie za wyraźną zgodą użytkownika. Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzonego do momentu wycofania zgody.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

W ramach obowiązujących przepisów prawnych użytkownik ma w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w razie potrzeby, prawo do sprostowania lub usunięcia tych danych. Użytkownik może w każdej chwili skontaktować się z nami, jeśli ma dodatkowe pytania dotyczące danych osobowych.

Kontakt z Administratorem, w tym w celu realizacji praw Użytkownika oraz we wszystkich innych sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, możliwy jest za pośrednictwem kanału komunikacji: poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@roan24.pl wysyłając je na adres korespondencyjny: ROAN AGENCJA INTERAKTYWNA Maria Łukin w spadku, Czereśniowa 6, 66-400 Gorzów Wlkp., Woj. Lubuskie, Polska.

Dane osobowe mogą być przekazywane osobom prawnym i podmiotom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony przekazać dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym osobom prawnym i podmiotom uprawnionym do otrzymania danych osobowych od Administratora lub żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Administrator stale przeprowadza analizę ryzyka, aby zapewnić, że dane osobowe są przez niego przetwarzane w sposób bezpieczny i wyłącznie w zakresie wymaganym przez wykonywane przez niego zadania.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach i marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO)

JEŻELI PRZETWARZANIE DANYCH ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE ART. 6 ABS. 1 LIT. E LUB F RODO, UŻYTKOWNIK MA PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA JEGO DANYCH OSOBOWYCH Z PRZYCZYN ZWIĄZANYCH Z JEGO SZCZEGÓLNĄ SYTUACJĄ; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA OPARTEGO NA TYCH PRZEPISACH. ODPOWIEDNIĄ PODSTAWĘ PRAWNĄ, NA KTÓREJ OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE, MOŻNA ZNALEŹĆ W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU PRZEZ UŻYTKOWNIKA NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ JEGO DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE WYKAZAĆ ISTNIENIE WAŻNYCH PRAWNIE UZASADNIONYCH PODSTAW DO PRZETWARZANIA, NADRZĘDNYCH WOBEC INTERESÓW, PRAW I WOLNOŚCI UŻYTKOWNIKA, LUB PRZETWARZANIE SŁUŻY USTALENIU, DOCHODZENIU LUB OBRONIE ROSZCZEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 1 RODO). JEŚLI DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA SĄ PRZETWARZANE NA POTRZEBY MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, UŻYTKOWNIK MA PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA DOTYCZĄCYCH GO DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY TAKIEGO MARKETINGU; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA W ZAKRESIE, W JAKIM JEST ONO ZWIĄZANE Z TAKIM MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 2 RODO).

Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia RODO osoby, których dane dotyczą, mają prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Prawo do złożenia skargi pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Prawo do przeniesienia danych

Użytkownik ma prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie jego zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane użytkownikowi lub stronie trzeciej w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli użytkownik zażąda bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS Ta witryna wykorzystuje szyfrowanie SSL, lub TLS ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania wysyłane do nas jako operatora witryny. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki. Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane przesyłane do nas nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Prawa użytkownika

Osoby, których dane dotyczą, mają następujące prawa:

 1. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osoba składająca takie żądanie przekazuje administratorowi informacje o przetwarzaniu danych osobowych, w szczególności o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie przechowywanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane oraz planowanym terminie ich usunięcia;
 2. Prawo do uzyskania kopii danych – na tej podstawie administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
 3. Prawo do sprostowania – na tej podstawie administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełnia je, lub aktualizuje, jeżeli są niekompletne lub uległy zmianie;
 4. Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można zażądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już konieczne do celów, dla których zostały zebrane;
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie administrator zaprzestaje przetwarzania danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę i ich przechowywania zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub do czasu spełnienia przesłanek ograniczenia przetwarzania danych (np. wydania decyzji przez organ nadzorczy zezwalającej na dalsze przetwarzanie danych);
 6. Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z udzieloną zgodą, Administrator dostarczy dane dostarczone przez osobę, której dane dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest również zażądanie przesłania tych danych innej organizacji – pod warunkiem jednak, że istnieją ku temu techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak i tej innej organizacji;
 7. Prawo do sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora (np. w celach analitycznych, statystycznych lub z podobnych przyczyn). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie i podlega ocenie Administratora;
 8. Prawo do wycofania zgody – jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, ale nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 9. Prawo do wniesienia skargi – w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Żądanie realizacji praw osoby, której dane dotyczą, można zgłaszać: pisemnie na adres Administratora: ROAN AGENCJA INTERAKTYWNA Maria Łukin w spadku, Czereśniowa 6, 66-400 Gorzów Wlkp., Woj. Lubuskie, Polska; pocztą elektroniczną na adres: biuro@roan24.pl

2. Przetwarzanie danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony internetowej

W związku z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika. Szczegółowe zasady i cele przetwarzania danych osobowych zbieranych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika zostały opisane poniżej.

Administrator oferuje możliwość skontaktowania się z nim za pośrednictwem elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać również inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane do przyjęcia i przetworzenia zapytania, w przeciwnym razie przetwarzanie nie będzie możliwe. Podanie innych danych jest dobrowolne. Dane osobowe użytkownika, który wypełnił formularz kontaktowy, będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celach bezpośrednio związanych z komunikacją z tym użytkownikiem w sprawie zapytania złożonego za pośrednictwem tego formularza, na podstawie zgody użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu (podstawą prawną przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane te nie są gromadzone ani przetwarzane w żaden inny sposób.

Dane osobowe użytkownika strony internetowej są przetwarzane w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu statystyk odwiedzin i zapytań kierowanych przez użytkowników za pośrednictwem strony internetowej w celu poprawy jej funkcjonalności.

Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom. Jedynym wyjątkiem od tej zasady może być żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa, jeżeli dane te są istotne dla prowadzonego przez nie postępowania.

Dane osobowe nie są przekazywane do krajów trzecich.

3. Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Pliki cookie i inne podobne technologie

Serwis wykorzystuje pliki cookies w związku z udostępnianiem treści. Te niewielkie pliki przeznaczone są do przechowywania informacji zapisywanych przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, gdy strona internetowa jest wyświetlana na tym urządzeniu. Gdy urządzenie to łączy się z naszą witryną, serwery mogą odczytywać zawartość tych plików. Opcjonalnie mogą być również wykorzystywane inne technologie o podobnej funkcjonalności. Informacje opublikowane w niniejszej polityce dotyczą zarówno plików cookie, jak i tych innych technologii. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) są zazwyczaj plikami tekstowymi i zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Ponadto pliki cookie przechowują również inne dane, które są bezpośrednio związane z celem danego pliku cookie. Jedna strona internetowa może przechowywać więcej niż jeden plik cookie.

Pliki cookie na stronie internetowej są wykorzystywane do następujących celów:

 1. Dostosowanie treści i/lub układu strony internetowej dla konkretnego użytkownika; pliki te mogą umożliwić rozpoznanie urządzenia użytkownika strony internetowej, a tym samym wyświetlenie strony zgodnie z preferencjami wybranymi przez użytkownika,
 2. Tworzenie statystyk pozwalających na określenie sposobu korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, co umożliwia modernizację struktury strony oraz rozbudowę i optymalizację jej zawartości.

Witryna wykorzystuje wyłącznie następujące rodzaje plików cookie:

 1. Pliki cookie umożliwiające gromadzenie danych dotyczących korzystania ze strony internetowej,
 2. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień, np. informacji o potwierdzeniu przeczytania komunikatu o stosowaniu plików cookies itp.

Aplikacje do przeglądania stron internetowych (przeglądarki internetowe) zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować automatyczną obsługę plików cookies lub aby przeglądarka informowała za każdym razem, gdy witryna internetowa próbuje zapisać plik cookies na urządzeniu końcowym. Ze względu na dużą różnorodność używanych przeglądarek internetowych, zaleca się skorzystanie z pomocy konkretnej przeglądarki w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat zmiany tych ustawień.

Użytkownik, który nie zmieni ustawień przeglądarki w celu ograniczenia możliwości przechowywania plików cookies na swoim urządzeniu, wyraża tym samym zgodę na przechowywanie i odczytywanie tych plików przez witrynę na swoim urządzeniu.

Zablokowanie przechowywania plików cookie może prowadzić do trudności podczas korzystania z niektórych usług na stronie internetowej. Nie oznacza to jednak, że treści publikowane w witrynie nie mogą być odczytywane lub wyświetlane w całości.

Polityka prywatności tyczy się tzw. ciasteczek, czyli plików cookie. Odnosi się ona do domeny roan24.pl i wszystkich podstron w niej zawartych.

 1. Termin pliki cookies oznacza dane informatyczne, a przede wszystkim tekstowe pliki, które znajdują się w urządzeniach osób przeglądających serwis oraz korzystających z funkcji takich jak formularz kontaktowy itp. Pliki te w żaden sposób nie służą do zdobywania danych personalnych o osobach odwiedzających stronę internetową. Używanie plików cookies można wyłączyć w dowolnym momencie. Informujemy jednak, że mogą wystąpić problemy z wiązane z użytkowaniem strony WWW.
 2. Do czego są używane pliki cookies?:
  • poprawne rozpoznanie urządzenia oraz wyświetlenie strony dostosowanej względem osoby przeglądającej,
  • tworzenie w pełni anonimowych statystyk, w celu analizowania ruchu na stronie.
 3. Jak wyłączyć pliki cookies? – aby zmienić opcje przechowywania oraz odbierania plików cookies należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Procedura różni się w zależności od używanego programu:

Formularz kontaktowy

Jeśli wyślesz do nas zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe, które tam podasz, będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku dalszych pytań. Nie będziemy przekazywać tych danych bez zgody użytkownika. Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do wdrożenia środków przed umownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na zgodzie użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli została ona udzielona; zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Będziemy przechowywać dane podane przez użytkownika w formularzu kontaktowym, dopóki nie zażąda on ich usunięcia, nie cofnie zgody na ich przechowywanie lub nie ustanie cel ich przechowywania (np. po spełnieniu jego żądania). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Zapytanie przez e-mail, telefon

Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, jego zapytanie, w tym wszystkie dane osobowe (imię i nazwisko, zapytanie), będą przechowywane i przetwarzane przez nas w celu przetworzenia zapytania. Nie przekażemy tych danych bez zgody użytkownika. Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do wdrożenia środków przed umownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na Twojej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli została ona udzielona; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie. Dane przesłane do nas za pośrednictwem próśb o kontakt pozostaną u nas do czasu, gdy poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie obowiązywać (np. po przetworzeniu Twojego żądania). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności ustawowe okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

4. Media społecznościowe, wtyczki i narzędzia

YouTube

Ta strona internetowa zawiera filmy z serwisu YouTube. Operatorem witryny jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Gdy użytkownik odwiedza jedną z naszych stron internetowych, na której zintegrowany jest YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Dzięki temu serwer YouTube wie, które z naszych stron odwiedził użytkownik. Ponadto YouTube może przechowywać różne pliki cookie na urządzeniu końcowym użytkownika lub wykorzystywać porównywalne technologie w celu rozpoznania użytkownika (np. odcisk palca urządzenia). W ten sposób YouTube może uzyskać informacje o odwiedzających tę witrynę. Informacje te są wykorzystywane między innymi do rejestrowania statystyk wideo, poprawy przyjazności dla użytkownika i zapobiegania próbom oszustwa. Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie YouTube, umożliwia YouTube przypisanie jego zachowania podczas surfowania bezpośrednio do jego osobistego profilu. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube. Korzystanie z YouTube ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odcisk palca urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika można znaleźć w polityce prywatności YouTube 11/14 pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Wtyczki Facebooka

Na tej stronie zintegrowane są wtyczki sieci społecznościowej Facebook. Dostawcą tej usługi jest Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Jednak według Facebooka zebrane dane są również przekazywane do USA i innych krajów trzecich. Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebooka lub przycisku „Lubię to” na tej stronie. Przegląd wtyczek Facebooka można znaleźć tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_US. Podczas odwiedzania tej strony internetowej nawiązywane jest bezpośrednie połączenie między przeglądarką a serwerem Facebooka za pośrednictwem wtyczki. Facebook otrzymuje informacje o tym, że użytkownik odwiedził tę witrynę, wraz z jego adresem IP. Jeśli użytkownik kliknie przycisk „Lubię to” na Facebooku, będąc zalogowanym na swoim koncie na Facebooku, może powiązać zawartość tej witryny ze swoim profilem na Facebooku. Dzięki temu Facebook może powiązać wizytę na tej stronie z kontem użytkownika. Pragniemy podkreślić, że jako dostawca stron nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez Facebook. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0. Jeśli nie chcesz, aby Facebook mógł powiązać Twoją wizytę na tej stronie z Twoim kontem użytkownika na Facebooku, wyloguj się ze swojego konta użytkownika na Facebooku. Wtyczki Facebooka są używane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jak najszerszej widoczności w mediach społecznościowych. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odciski palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. W zakresie, w jakim dane osobowe są gromadzone na naszej stronie internetowej za pomocą opisanego tutaj narzędzia i przekazywane do Facebooka, my i Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za to przetwarzanie danych (art. 26 RODO). Wspólna odpowiedzialność ogranicza się wyłącznie do gromadzenia danych i ich przekazywania do Facebooka. Przetwarzanie danych przez Facebook po ich przekazaniu nie wchodzi w zakres wspólnej odpowiedzialności. Obowiązki spoczywające na nas wspólnie zostały określone w umowie o wspólnym przetwarzaniu danych. Treść umowy można znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Zgodnie z tą umową jesteśmy odpowiedzialni za dostarczanie informacji o ochronie danych podczas korzystania z narzędzia Facebooka oraz za bezpieczne wdrożenie narzędzia na naszej stronie internetowej zgodnie z prawem o ochronie danych. Facebook jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych w produktach Facebooka. Użytkownik może dochodzić praw osoby, której dane dotyczą (np. żądania informacji) w odniesieniu do danych przetwarzanych przez Facebook bezpośrednio z Facebookiem. W przypadku dochodzenia praw osoby, której dane dotyczą u nas, jesteśmy zobowiązani do przekazania ich Facebookowi. Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendumhttps://www.facebook.com/help/566994660333381https://www.facebook.com/policy.php.

Wtyczka Twittera

Funkcje serwisu Twitter są zintegrowane na tej stronie internetowej. Funkcje te są oferowane przez Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irlandia. Korzystając z serwisu Twitter i funkcji „Re-Tweet”, odwiedzane strony internetowe są powiązane z kontem użytkownika w serwisie Twitter i udostępniane innym użytkownikom. W tym procesie dane są również przesyłane do Twittera. Pragniemy podkreślić, że jako dostawca stron nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez Twittera. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Twittera pod adresem: https://x.com/pl/privacy. Wtyczka Twittera jest używana na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jak najszerszej widoczności w mediach społecznościowych. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odcisk palca urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html. Ustawienia ochrony danych na Twitterze można zmienić w ustawieniach konta pod adresem https://twitter.com/account/settings.

Wtyczka Instagram

Funkcje serwisu Instagram są zintegrowane na tej stronie internetowej. Funkcje te są oferowane przez Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie na Instagramie, może połączyć zawartość tej witryny ze swoim profilem na Instagramie, klikając przycisk Instagram. Umożliwi to Instagramowi powiązanie wizyty na tej stronie z kontem użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez Instagram. Dane są przechowywane i analizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jak najszerszej widoczności w mediach społecznościowych. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odcisk palca urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. 

Czcionki internetowe Google

Ta strona korzysta z tak zwanych czcionek internetowych dostarczanych przez Google w celu znormalizowanego wyświetlania czcionek. Czcionki Google są instalowane lokalnie. Nie ma połączenia z serwerami Google. Więcej informacji na temat czcionek internetowych Google można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Mapy Google

Ta strona korzysta z usługi map Google Maps. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Aby korzystać z funkcji Google Maps, konieczne jest zapisanie adresu IP użytkownika. Informacje te są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej witryny nie ma wpływu na ten transfer danych. W przypadku aktywacji Google Maps Google może korzystać z Google Web Fonts w celu standaryzacji wyświetlania czcionek. Po wywołaniu Google Maps przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki. Korzystanie z Google Maps ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert online i ułatwienie znalezienia miejsc, które wskazaliśmy na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odcisk palca urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ i https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/. Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Platforma zarządzania zgodami od Real Cookie Banner